केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP MIS) को प्रगति विवरण

 

 

 

 

 

 

अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वडा कार्यालयहरुको संख्या:
६८७
04/28/2017 - 12:58
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैङ्किङ प्रणालीमा गएका स्थानीय निकायहरुको संख्या:
४१६
02/14/2017 - 13:23

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या:
१४,१९,५८३
04/28/2017 - 13:02

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म
८४,५०४
बसाई सराई
१२,४९१
विवाह
२४,३८६
सम्बन्धविच्छेद
४८८
मृत्यु
१२,४२०
04/28/2017 - 13:00