केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP MIS) को प्रगति विवरण

 

 

 

 

 

 

अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वडा कार्यालयहरुको संख्या:
९००
06/20/2017 - 15:14
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैङ्किङ प्रणालीमा गएका स्थानीय तहहरुको संख्या:
४२४
06/20/2017 - 12:03

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या:
१४,९१,५२६
06/20/2017 - 12:05

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म
१,०४,७३३
बसाई सराई
१७,३४३
विवाह
३५,०१८
सम्बन्धविच्छेद
६३३
मृत्यु
१७,२९८
06/18/2017 - 17:11