केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP MIS) को प्रगति विवरण

 

 

 

 

 

 

अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने स्थानीय निकायहरुको संख्या:
१७९
01/19/2017 - 10:29
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैङ्किङ प्रणालीमा गएका स्थानीय निकायहरुको संख्या:
२४७
11/17/2016 - 15:32

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या:
१२,९९,३०३
01/19/2017 - 10:25

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म
६२,४५०
बसाई सराई
९,९०४
विवाह
१९,०६१
सम्बन्धविच्छेद
३८१
मृत्यु
९,९४९
01/19/2017 - 10:28