केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP MIS) को प्रगति विवरण

 

 

 

 

 

 

अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने स्थानीय निकायहरुको संख्या:
२०५
03/02/2017 - 15:42
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैङ्किङ प्रणालीमा गएका स्थानीय निकायहरुको संख्या:
४१६
02/14/2017 - 13:23

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार:

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या:
१४०३०६६
03/06/2017 - 12:31

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म
६८,४९४
बसाई सराई
१०,९७४
विवाह
२१,२९५
सम्बन्धविच्छेद
४२९
मृत्यु
११,००२
02/21/2017 - 14:08