News/Notice

Post date
सूचना फारामको विवरण पठाउने बारे Scan Digitilize.pdf 02/17/2017 - 14:34
बाल संरक्षण भत्ता वितरणको अनुगमन बारे Scan file.pdf 02/17/2017 - 12:25
बैंक मार्फत भत्ता वितरणको प्रगति विवरण बैंक मार्फत भत्ता वितरणको प्रगति विवरण.pdf 02/13/2017 - 10:20
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा New Doc 2017-02-02_1.pdf 02/02/2017 - 13:52
दलित जातीय अनुसूची सम्वन्धमा निर्देशन SASU.pdf 02/02/2017 - 13:48
SSSPCR परियोजनाको छलफलमा सहभागीताको सम्वन्धमा WB.pdf 02/02/2017 - 13:45
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा notice_Jan_31_2017.pdf 01/31/2017 - 14:02
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS मा इन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा notice_jan25_2017.pdf 01/25/2017 - 14:48
Online घटना दर्ता सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा Online Vital Training.pdf 01/20/2017 - 13:48
पंजिकरण तर्फका कर्मचारीहरुको पदस्थापना,सरुवा र विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा Panjikaran_employee.PDF 01/20/2017 - 10:41
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ संशोधन सम्बन्धमा Karyabidhi_Sanshodhan.pdf 01/19/2017 - 15:58
सहभागी छनौट सम्बन्धमा Participants_Selection.pdf 01/19/2017 - 15:50
Online घटना दर्ता सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा notice_January_19_2017.pdf 01/19/2017 - 11:01
घटना दर्ता ऐन बारे सुझाव पठाई दिन हुन notice_2073_10_02.pdf 01/15/2017 - 20:05
सामाजिक सुरक्षा MIS सम्बन्धी दुई दिने तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा notice_2073_09_26.pdf 01/10/2017 - 11:53
व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) को वेव ठेगाना परिवर्तन भएको सम्बन्धमा notice_2073_09_25.pdf 01/09/2017 - 11:47
सामाजिक सुरक्षा MIS Online सम्बन्धी दुई दिने तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा 2 days training.pdf 01/05/2017 - 12:08
व्यक्तिगत घटना दर्ताका सूचना फारामहरुको संख्या उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा notice_jan_5_2017.pdf 01/05/2017 - 11:40
Online बाट घटना दर्ता संचालन गर्न पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा Purbadhar_Byabastha.pdf 01/05/2017 - 11:08
केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको २०७३।९।१६ गते सम्मको प्रगति विवरण 15 days progress_poush_16.pdf 01/02/2017 - 12:16

Pages