काठमाडौं उपत्यकामा VERSP-MIS सञ्चालन गर्न पुर्व तयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया