अनलाईन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालयहरु

सी. नं.

जिल्ला

गाउँपालिका/नगरपालिका

घटना दर्ता कार्यालय

1

ताप्लेजुङ

सिदिङ्वा

वडा नं .१, सिदिङ्वा गाँउपालिका

2

ताप्लेजुङ

सिरीजङ्घा

वडा नं .२, सिरीजङ्घा गाँउपालिका

3

पाँचथर

फालेलुङ